స్ఫూర్తి ఓం...         ఓం మాఁ విశ్వరూపే శక్తిరూపే విశ్వస్ఫూర్తి గురవే నమః
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
स्फूर्ति ॐ...          ॐ माँ विश्वरूपे शक्तिरूपे विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
ஸ்ஃபூர்தி ஓம்...          ஓம் மகா விஷ்வா ரூபே ஷக்தி ரூபே விஷ்வஸ்ஃபூர்தி குருவே நமஹ
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
ಓಯುಎಮ್ ಮಾ...         ವಿಶ್ವ ರೂಪೆ ಶಕ್ತಿ ರೂಪೆ ವಿಶ್ವ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಗುರುವೆ ನಮ:
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
स्फूर्ति ॐ...          ॐ माँ विश्वरूपे शक्तिरूपे विश्वस्फूर्ति गुरवे नमः
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
ॐ માં...          વિશ્વ્રૂપે શક્તિરૂપે વિશ્વ્સ્ફૂર્તિ ગુરવે નમ:
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
ॐ মা...          বিশ্ব রূপে শক্তি রূপে বিশ্বস্ফুর্তি গুরবে নমহ্‌
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
ਉਮ ਮਾਂ...         ਵਿਸਵਾ ਰੁਪੇ ਸ਼ਕਤੀ ਰੁਪੇ ਵਿਸ਼ਵਾ ਇਸਫੁਰਤੀ ਗੁਰਵੇ ਨਮਹ
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
ഓം മാ...          വിശ്വ രൂപേ ശക്തി രൂപേ വിശ്വ സ്ഫൂർത്തി ഗുരവേ നമഹ
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
ОУМ МАА...          ВИШВА РООПЕ ШАКТХИ РООПЕ ВИШВА СПУРТХИ ГУРАВЕ НАМАХА
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
嗡 妈 ...         维萨瓦儒普 夏克提儒普 维萨瓦思棒慈 谷儒夫那玛哈
Sphoorthi Oum...         Oum Maa Viswa Roope Shakthi Roope Viswa Sphoorthi Gurave Namaha
オーム・マー・ヴィスワ・ルーペ・シャイクティ・ルーペ・ヴィスワ・スプラーティ・グラーヴェ・ナマーハ

HIS HOLINESS SRI SRI SRI GURU VISWA SPHOORTHI

Universal Guru - The Supreme Power, The Ultimate Truth